Følg oss på:

Følg oss på Twitter

Fått inkassokrav?

Her har du gode tips til hvordan du går fram hvis du har fått et inkassokrav og hvilke rettigheter du har i en slik situasjon.

Del på twitter Del på facebook

Skrevet 27.januar 2006 kl 14:49

Undersøk og lese nøye igjennom krav du mottar i posten for å være sikker på at det er riktig. Det kan tenkes at kravet kan være sendt til feil person, at det gjelder noe du allerede har betalt, eller at det er krevd for mye penger. Stemmer kravet, vær oppmerksom på betalingsfristen. Hvis du ikke betaler innen fristen, vil kravet kunne bli drevet inn etter reglene i inkassoloven.

Er du uenig i kravet – ta kontakt
Mottar du et krav som du mener er feil, ta umiddelbart kontakt med den som krever deg for penger. Husk at det alltid er lurt å kunne dokumentere at du har tatt kontakt. Ta kopi av brev, eller skriv ned hvem du har snakket med. Hvis dine innsigelser mot kravet ikke er åpenbart grunnløse, blir kravet sett på som omtvistet. Det kan da ikke bli drevet inn gjennom ordinær inkasso. Saken skal da bli oversendt forliksrådet for rettslig avgjørelse.

Fremgangsmåten – du har krav på å bli varslet
Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Inkassovarsel
Du har krav på et inkassovarsel før et krav sendes til inkasso. Kravene til et inkassovarsel er: 
det skal være skriftlig og på papir 
fristen for å betale det opprinnelige kravet må ha utløpt 
det skal i varselet bli gitt en betalingsfrist på minimum 14 dager

Merk deg at kreditor kan sende et inkassovarsel uten å ha sendt deg en purring på forhånd!
Hvis kreditor skal ta seg betalt for varselet, stilles det ytterligere krav. Det skal: 
ha gått minimum 14 dager etter den opprinnelige betalingsfristen 
opplyse om kravets størrelse 
opplyse hva kravet gjelder

Betalingsoppfordring
Når et krav er mottatt til inkasso, skal inkassobyrået sende deg en betalingsoppfordring før kravet blir sendt til rettslig inndriving (forliksrådet).
Kravene til en betalingsoppfordring er at fristen i inkassovarselet skal ha gått ut.

I tillegg skal det være skriftlig og på papir. De skal opplyse at du må betale eller komme med innsigelser innen 14 dager, hvis du er uenig i kravet. Navnet på den du skylder penger skal stå oppført og det skal tydelig komme frem hva kravet gjelder. 
Det skal opplyses om kravets størrelse og om forsinkelsesrentens størrelse og hvilken dato den er beregnet fra. Man har rett på en betalingsfrist på minimum 14 dager. I brevet skal det opplyses at dersom du utelater  betale kravet, kan det føre til ytterligerekostnader og rettslig inndriving av kravet. At du kan få retten til å kreve nemndsbehandling av saken, skal det også opplyses om.

Forsinkelsesrente
Hvis du ikke betaler innen betalingsfristen, vil det påløpe forsinkelsesrente. Den blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Fra 01.01.06 er forsinkelsesrenten 9,25 prosent. Gjelder kravet et lån som har høyere rentesats enn 9,25 prosent, for eksempel et forbrukslån, kan denne renten kreves i stedet for forsinkelsesrenten.

God inkassoskikk - et vern mot ufine metoder
Kreditor eller inkassobyrået må opptre i samsvar med god inkassoskikk. Det vil si at de ikke får bruke metoder som utsetter deg for urimelig påtrykk, skade eller ulempe. Det er i strid med god inkassoskikk hvis for eksempel:

du får feilaktige eller villedende opplysninger om konsekvensene av at du ikke betaler 
det kommer frem opplysninger om at saken vil bli kjent for venner eller familie hvis du ikke betaler 
du blir oppsøkt personlig på en krenkende måte, for eksempel på jobben 
 det blir tatt i bruk oppsiktsvekkende innkrevingsmetoder, som konvolutter hvor det står advarsel, siste frist og lignende 
det drives telefoninkasso sent på kvelden, om natten, eller på helligdager 
det blir drevet inn krav som er åpenbart grunnløse eller omtvistede ved ordinær inkasso 
det blir registrert en betalingsanmerkning når kravet er omtvistet 
du blir tilbudt lån, slik at du kan dekke fordringen

Konsekvensen når reglene ikke følges
Hvis kreditor eller inkassobyrået ikke varsler deg, ikke overholder tidsfristene, driver inn krav som er omtvistet ved ordinær inkasso, eller beregningen av kostnadene ikke stemmer, er dette brudd på god inkassoskikk. Konsekvensene er at hele eller deler av omkostningene ved inndrivingen kan falle bort.
Merk deg at det kun er omkostningene ved inndrivingen som faller bort. Selve kravet faller ikke bort av den grunn.

Betalingsanmerkning - registrert som dårlig betaler
Lar du være å reagere eller betale, kan du bli registrert med betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråene. Hvis du har blitt registrert, kan dette få betydning for om du for eksempel får lån, forsikring eller mobiltelefonabonnement.
For at opplysninger om deg som privatperson skal kunne bli registrert, må inkassobyrået ha kontaktet forliksrådet. En måned etter denne kontakten, kan kredittopplysningsbyråene registrere opplysningene i sine registre.

Betalingsanmerkningen skal slettes omgående etter at du har gjort opp for deg. En anmerkning skal som hovedregel uansett ikke brukes lenger enn i 4 år.
Er du i tvil, eller lurer du på om du er registrert med betalingsanmerkning, kan du ta kontakt med kredittopplysningsbyråene. De plikter å opplyse deg om en eventuell registrering på ditt navn.

Når du vil klage
Hvis du mener at det er blitt gjort en feil ved inndrivingen fra kreditor eller inkassobyrået, må du først rette klagen mot firmaet du vil stille ansvarlig. Klag skriftlig, og ta kopi av korrespondansen.
Hvis du ikke blir enig med motparten, kan du henvende deg til Inkassoklagenemnda. Nemnda kan vurdere alle forhold ved byråets opptreden, inkludert beregning av gebyrer, tidsfrister og om de har brutt god inkassoskikk. Det er viktig å merke seg at nemnda ikke kan ta stilling til om kravet er rettmessig eller ikke, men kun om inkassobyrået har opptrådet riktig ved inndrivingen. Nemndas konklusjon er rådgivende, og behandlingen er gratis.

Kilde: Forbrukerrådet


Annonse:

Relaterte pekere:


Sist endret 23.mai 2006 kl 19:29

[ Annonsere på jenteporten.no | Om jenteporten.no | Kontakt oss | Rettigheter & ansvar ]